Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2014:ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 17ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΚΕΙΝΑ

Η εντός διημέρου αντιστροφή ήλθε. Τώρα πρέπει να έλθει και η επιβεβαίωση για μία ακόμη ημέρα ούτω ώστε να δούμε αντιστροφή της φοράς των ταλαντωτών αναδρομής.
Το ερώτημα το οποίο απασχολεί την κοινότητα των αναλυτών επαγγελματιών και μη είναι αν αυτό ήταν το τέλος ενός μεγάλου καθοδικού κύματος η έπεται συνέχεια.

Ας πάρομε τα πράγματα  από την αρχή.
Η άνοδος κατά 7,2% του ΧΑΑ σταμάτησε μία ραγδαία καταστροφική πορεία.
Όμως από άποψη της ανάλυσης συστολής των κυματομορφών δεν επέφερε ακόμη τις αλλαγές που ελπίζομε για να πούμε ότι εδώ ήταν το τέρμα.

1. Οι ταλαντωτές παραμένουν σε ακρότατες τιμές και χρειαζόμαστε για το πρώτο στάδιο συστολής μία ακόμη ανοδική ημέρα για να πούμε ότι αντιστράφηκε η βραχυπρόθεσμη τάση.

 

Από την άλλη πλευρά βλέπομε ότι σε δεύτερο στάδιο συστολής που είναι πιο μακροπρόθεσμο, μόλις τώρα αποτυπώθηκε η πρόσφατη κάθοδος και φαίνεται να ἐχει συνέχεια καθώς στο διάγραμμα σ'αυτό το στάδιο τώρα φάνηκε η διάπαση του σχηματισμού κορυφής.

Αυτὀ σημαίνει το εξής: Εφ'όσον η πιο πολύπλοκη κυματομορφή του σταδίου 1  συστολής στριφογυρίζει γύρω από το στάδιο δύο, η όποια αντίδραση θα δούμε ακόμη και απότομη και θεαματική, θα είναι μικρής διάρκειας και η κυματομορφή της απλή και πιθανότατα ενός σταδίου συστολής και ο μέσος όρος μεταξύ του τελευταίου μεγίστου και του τελευταίου ελαχίστου σε πρώτο στάδιο συστολής θα είναι κάτω από το τελευταίο σημείο του δευτέρου σταδίου.
Αυτά τα μαθηματικά γεγονότα, επιβάλλουν περιορισμούς στην διακύμανση της κυματομορφής του πρώτου σταδίου. Θα πρέπει να ξεπεράσομε με ισχυρές και επίμονες ανόδους, και μικρές διορθώσεις τις 1200 περίπου μονάδες για να αναιρεθεί αυτή η υπόθεση.

2. Σήμερα θα δείξομε τρεις τεχνικές με τις οποίες υποβοηθούμαστε να δούμε αν ο χαρακτήρας του κύματος που διερχόμαστε είναι διορθωτικός η όχι.
Αυτό γίνεται αλλάζοντας την τετμημένη Χ. Το αποτέλεσμα είναι  κάτι σαν πρόχειρη "ακτινογραφία" με διαφορετικού μήκους κύματος ακτίνες των κυματομορφών και οδηγούν μερικές φορές σε χρήσιμα συμπεράσματα για τις προβλέψεις μας, γενικής φύσεως. Άλλα βλέπει κανείς σε μία ακτινογραφία με ακτινες Χ και άλλες στο υπέρυθρο φάσμα. Παραδείγματος χάριν μπορεί κανείς να έχει μία συνήθη ακτινογραγία θώρακος και όλα να είναι στην θέση τους. Πως όμως θα καταλάβει κανείς αν η ακτινογραφία προέρχεται από ζώντα η νεκρό για μερικές ώρες άνθρωπο;
Ακτινογραφώντας με υπέρυθρες ακτίνες. Εκεί φαίνεται η θερμότης την οποία εκπέμπει το ζωντανό ανθρώπινο σώμα σε σχέση με την χαμηλότερη θερμοκρασία ενός νεκρού. 
Χρησιμοποιώντας ως τετμημένη τον αριθμό του σημείου στον πίνακα των δεδομένων, τοποθετούμε σε ίση απόσταση στον άξονα των Χ τις διαδοχικές τιμές.
 
Αυτό το διάγραμμα κάνει ευκρινή την δομή της κυματομορφής και είναι καλό για το μέτρημα των κυμάτων. Δημιουργεί κανονικούς διαύλους και μερικές φορές "σφήνες" που δεν φαίνονται εύκολα στα διαγράμματα των ιαπωνικών κεριών η των συνήθων διαγραμμάτων τιμής/χρόνου.
Ας δούμε τις ίδιες τιμές συναρτήσει του χρόνου.

Στο διάγραμμα μικρών σταδίων συστολής 1-2 βλέπομε ποιά κατηγορία συμμετεχόντων υπερτερεί.
Οι βραχυχρόνιοι, η η πιο μακροχρόνιοι, στην κλίμακα του χρόνου που χρησιμοποιούμε.
Επικράτηση των μακροχρονίων (σχετικά πάντοτε), οδηγεί σε κύματα χαημλής συχνότητας και μεγάλου πλάτους που δημιουργούν τάση και διακόπτονται από μικρό μεγέθους και σύντομης διάρκειας μικροδιορθώσεις αποτελούμενες από ένα μικρό τέτοιο κύμα αν πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερου και συνωστισμένα μικρά αν είναι μικροδιόρθωση (περιοχή Α).
Είναι η περιοχή όπου οι κυματομορφές Elliott έχουν την μεγαλύτερη σαφήνεια.
Κάποια ώρα φτάνομε στην κορυφή (περιοχή Β). Εκεί τυπικά συναντούμε απλά αλληλοεπικαλυπτόμενα κύματα με ακανόνιστη υποδιαίρεση. Είναι η περιοχή παγίδευσης των βραχυχρονίων από τους πιο μακροχρόνιους που έχουν ήδη αποφασίσει ότι η αγορά είναι υπερτιμημένη και προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Εδώ χάνονται χρήματα, και μαζύ τους ψυχική ηρεμία και ψυχραιμία, που είναι πάντοτε απαραίτητες για ορθές απόφάσεις. Δες τε πόσες συζητήσεις και σχόλια είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες για το αν το "τρίγωνο θα σπάσει προς τα πάνω η προς τα κάτω".
Αν είχαμε προσέξει και μόνον σ'αυτό το διάγραμμα το τι είχε προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες και ιδιαίτερα την τελευταία πορτοκαλιά έλλειψη με τις διορθωτικές μεγάλες ταλαντώσεις θα είχαμε διαμορφώσει την άποψη ότι "κάτι είναι σάπιο στο Βασίλειο της Δανιμαρκίας" όπως το είδαν έμπειροι αναλυτές.
Στο τέλος η παλίρροια αλλάζει την φορά ροής των υδάτων των αγορών στην περιοχή Γ και αναδύεται με τον πιο δραματικό τρόπο η σαφήνεια που είχαμε δει στην περιοχή Α.
Αν έχομε δίκιο τότε αναμένεται σχετικά μικρής διάρκειας και μεγέθους τέταρτο κύμα το οποίο στις ημερήσιες τιμές χωρίς συστολή μπορεί να πάει έως τις 1000-1100 και θα ακολουθήσει είτε μία επίσης μικρής διάρκειας πλάγια διόρθωση περίπου η λίγο πιο κάτω από αυτά τα επίπεδα και εν συνεχεία επανάληψη της πορείας προς τα κάτω σε ένα πέμπτο και τελευταίο κύμα.
Η περιοχή Δ είναι ένας ενδιάμεσος ακανόνιστος σταθμός, μία διόρθωση που μοιάζει με την περιοχή Β αλλά γρήγορα τα πράγματα διευθετούνται με την εμφάνιση συνωστισμένων χρονικά σημείων στην περιοχή της αντίστασης και αντιστροφή της τάσης.
Δεν μπορούμε να αποφανθούμε για την περαιτέρω πορεία εδώ, αν δεν δούμε ανωτέρου σταδίου συστολή, ούυτως ώστε να αποφασίσομε αν πρόκειται για διόρθωση η όχι.
Τέλος θα παρουσιάσομε τα πράγματα χρησιμοποιώντας το μήκος τροχιάς (το άθροισμα των απολύτων τιμών διαφορών τιμής κλεισίματος μεταξύ της τρεχούσης τιμής και της προηγούμενης ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΟΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕ).
Αν και δεν έχει αναλυθεί αυτούυ του είδους το διάγραμμα απο τους τεχνικούς αναλυτές νομίσω ότι είναι χρήσιμο, καθώς αποκαλύπτει μία επίδραση της μεταβολής των τιμών συνολικά στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων.
Δημιουργεί κανονικούς διαύλους και κανονικά διαγράμματα καθώς όλα τα κύματα ανά δύο είναι παράλληλα μεταξύ τους και άεχει και άλλες κανονικότητες τις οποίες μελετώ ακόμη.
Για δες τε το και προσπαθείστε να το ερμηνεύσετε μόνοι/ες πριν διαβάσετε παρακάτω.
 
Προς το παρόν η καταλληλότερη αναλογία που μπορώ να σκεφθώ για την κατανόηση αυτού του διαγράμματος, είναι το ταξίδι με το αεροπλάνο.
Φανταστείτε ότι ταξιδεύετε με το αεροπλάνο, το οποίο είναι ρυθμισμένο να κινείται με μία σταθερή δύναμη ώθησης. Εκεί που συναντά μεγαλύτερες αντιστάσεις με την ατμόσφαιρα λ.χ. σε ένα σύννεφο πάει πιο σιγά, εκεί που η ατμόσφαιρα είναι πιο αραιή πάει πιο γρήγορα.
Έτσι και στο γράφημά μας. Εκεί που οι αποστάσεις μεταξύ διαδοχικών σημείων μεγαλώνουν σημαίνει μεγάλες μεταβολές, μεγάλα βήματα, συναρτήσει του μήκους τροχιάς, μικρή δηλαδή αντίσταση στην τάση. Εκεί που τα βήματα είναι μικρά ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΤΑΣΗ σημαίνει μεγάλη αντίσταση στην τάση. 
 Ξεκινάμε την περιήγησή μας από την περιοχή Α που είναι το κράχ του 1999 που κράτησε 3 περίπου χρόνια και έφερε τον ΓΔ από τις 6400 μον στις 1000-1200 περίπου.
Στην αρχή ο κόσμος δεν πιστεύει ότι πρόκειται για την έναρξη ενός τεράστιου διορθωτικού κύματος και η πτώση ξεκινά με μικρές μεταβολές. Στην μέση του πρώτου κύματος αυξάνεται η μέση απόσταση μεταξύ διαδοχικών πτωτικών κυμάτων. Ο Elliott όμως λέει ότι τα ζιγκζαγκ υποδιαιρούνται σε 5-3-5. Στο τέλος του πρώτου κύματος πολλοί πιστεύουν οτι το κακό πέρασε.
Είναι η εποχή που ο Παπαντωνίου έβγαινε στην τηλεόραση και διαβεβαίωνε τον κόσμο ότι δεν θα πέσει άλλο το ΧΑΑ και ο Σάλας έλεγε ότι του χρόνου, το 2000 δηλαδή, θα έπιανε τις 7000.
Το πίστεψαν κάποιοι και το πρώτο μικρό διορθωτικό κύμα ήταν κάπως ισχυρό.
Ο γόος και ο κοπετός αρχίζει στο τρίτο κύμα, οπότε και τίθενται τα θεμέλια της χρεωκοπίας της χώρας.
Το τελευταίο κύμα ανακόπτει ταχύτητα. Τα σημεία σχηματίζουν μία σχεδόν συνεχή γραμμή και προοιωνίζουν φρένο στην πτώση.
Στο Β γίνεται η αντιστροφή, αλλά σχεδόν κανείς ως το πέμπτο κύμα του Α στην περιοχή Γ, ούτε νομίζει ότι πρόκειται για νέα bull market ούτε πιστεύει αυτό που βλέπει. 
Τα σημεία είναι συνωστισμένα μεταξύ τους και η πρόοδος διορθωτική και βαθμιαία.Στο τέλος του Α επιταχύνουν τα πράγματα αλλά οι συμμετέχοντες τρέπονται σε άτακτη φυγή στην πρώτη διόρθωση της περιοχής Δ.
Με μία μικροεπιτάχυνση στα 3/4 της περιοχής Ε που ακολουθείται από περιορισμένη διόρθωση, φθάνομε στο τέλος του "μεγάλου απατεώνα" του κύματος Β, το οποίο όμως αποκαλύπτει την ταυτότητά του με την τεχνική που υποδείξαμε πολύ εύκολα.
Και μετά "λεφτά υπάρχουν" στην περιοχή Ζ και δες τε με πόση ευκολία καταρρεύσαμε στο κύμα a του C που ακολούθησε και δεν άρχισε να φρενάρει παρά μόνον στην περιοχή Η.
Προσέξτε πως μετά την ανοδική με μέτρια ταχύτητα ακολουθεί φρένο και αντιστροφή.
Ήδη όμως παρά την μεγάλη απαξίωση που ακολουθεί στην περιοχή Θ όπου οι short ξαναβλέπουν ευκαιρίες, η τάση έχει χάζει την δύναμη της και απο τον Ιανουάριο του 2012 αρχίζει να φρνάρει για τα καλά.
Από τον Ιούνιο του 2012 αντιστρέφεται η τάση και έκτοτε βρισκόμαστε σε ένα ακόμη διορθωτικό σύμπλεγμα όπως μαρτυρείται και μόνον από την επισκόπηση της περιοχής Κ. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα περί ανάκαμψης κλπ είναι ψευδής και οι συμμετέχοντες δεν την πιστεύουν. 
Φαίνεται ότι και σε δεύτερο στάδιο συστολής πλησιάζομε τις επόμενες εβδομάδες σε στήριξη.
Η ταχύτητα με την οποία θα αντιδράσομε σ'εκείνο το σημείο θα αποκαλύψει πολλά και μόνον  κοιτώντας αυτό το διάγραμμα.
Συνοψίζοντας:Παρά την ενδεχόμενη γρήγορη άνοδο τις επόμενες ημέρες δεν έχει τελειώσει κατά την ταπεινή μου άποψη το διορθωτικό κύμα προς τα κάτω. Η ανοδική διόρθωση μπορεί να γίνει κάπως πολύπλοκη με μία αρχική γρήγορη φάση, διόρθωση και πάλι άνοδο, ως τις 1100-1150 αλλά ως εκεί.
Καραδοκεί το πέμπτο κύμα του ζιγκζαγκ προς τα κάτω με ζώνη τερματισμού τις 780-800 μον.
Το μικρό ανοδικό κύμα στο διάγραμμα συναρτήσει του χρόνου λέει ότι το τρέχον κύμα υποδιαιρείται και η θεωρία προβλέπει τέταρτο και 5ο κύμα.
Μπορεί να είναι abc και να έχει τελειώσει;
Μπορεί. Αλλά δεν είναι πιθανό. Για να πούμε ότι είναι έτσι τα πράγματα θα πρέπει να πάμε χωρίς ανάσα στις 1200 μον. περίπου.
Καλημερίζω τις φίλες και τους φίλους του ιστολογίου.
Είναι ήδη 20 Οκτωβρίου.
4 σχόλια:

 1. Αναρτήθηκε από Στάθης Παπαβασιλείου στις 4:14 π.μ. !!!!!!!


  Σε όσους δεν πρόσεξαν την ώρα ανάρτησης ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια για την ανάλυση και τον τρόπο σκέψης. Είναι πολύ χρήσιμο να απομακρυνθεί κανείς από το κάδρο και να προσπαθήσει να προβλέψει τις επόμενες κινήσεις μελετώντας τη μεγάλη εικόνα και τις προηγούμενες συμπεριφορές. Το δύσκολο είναι να μένει κανείς και βραχυπρόθεσμα πειθαρχημένος στις προβλέψεις του. Να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι όντως δύσκολο.

   Διαγραφή