Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2018: ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΠΟΛΕΜΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ.

Ἐπανερχόμενος μετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς μῆνες, ἤλπιζα σήμερα νὰ γράψω κάτι ἐλπιδοφόρο καὶ αἰσιόδοξο γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ κόσμου καὶ τῆς χώρας γιὰ τὴν χρονιὰ ποὺ ἔρχεται.

Ὅμως αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατὸν, καθὼς παντοῦ, ὅπου καὶ νὰ γυρίσῃ τὸ βλέμμα του ὁ ἁπλὸς ἄνθρωπος ὁ ἁπλὸς πολίτης ὅπως ἐγὼ, ἀντιμετωπίζει σύγχυση καὶ ἀποσύνθεση.
Βέβαια, αὐτὸ τὸ κλῖμα τὸ περιμέναμε καὶ αὐτὸ τὸ ἱστολόγιο εἶχε προειδοποιήσει ἐπανειλημμένα, ἀλλὰ ἄλλο πράγμα ἡ προειδοποίηση καὶ ἄλλο ἡ πραγματοποίηση.
Ἅς πάρωμε τὰ πράγματα μὲ τὴν σειρὰ ἀπὸ τὴν μεγάλη κλίμακα τῆς οἰκονομικῆς καὶ γεωπολιτικῆς πραγματικότητος ποὺ μᾶς περιβάλλει πρὸς τὴν μικρότερη, τῆς χώρας μας τῆς συνοικίας, τῆς γειτονιᾶς μας, για νὰ καταλήξωμε σὲ προσωπικὲς ἐμπειρίες και γεγονότα.

Στὸν χῶρο τῶν ὑπερδυνάμεων μαίνεται ὁ γεωπολιτικὸς καὶ οἰκονομικὸς πόλεμος.
Τὸ πείραμα ποὺ ἄρχισε μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ μακαρίτη Bush πατρός στὸ Aspen Institute τὸ 1990  ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ χρησιμοποιήθηκε ὁ ὄρος "Νέα Τάξη Πραγμάτων" μὲ τὴν Margaret Thatcher δίπλα στὸν ὀμιλητὴ, δὲν προχωρεῖ πλέον. Τότε ξεκίνησε ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου τῆς παγκόσμιας ἡγεμονίας τῶν ΗΠΑ μὲ ταυτόχρονη ἀπελευθέρωση τοῦ καπιταλισμοῦ ἀπὸ κάθε ἐμπόδιο καὶ φραγμὸ καὶ ἡ μετατόπιση της παραγωγικῆς μηχανῆς στὴν Ἀνατολὴ.  Ὁ ὄρος ἐπαναλήφθηκε σὲ ὀμιλία στὸ Κογκρέσσο καὶ ἔγινε κοινότυπος τα τελευταῖα τριάντα χρόνια.Τὸ σχέδιο ἐκυοφορεῖτο γιὰ  δεκαετίες καὶ ἦταν μέρος τῆς στρατηγικῆς γιὰ τὸ πῶς θὰ ἦταν ὁ κόσμος μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως, μία διαδικασία ποὺ ἄρχισε ἐπίσημα μὲ τὸ πυρηνικὸ ἀτύχημα τοῦ Chernobyl τὸ 1986 σύμφωνα μὲ ὅσα λέει ὁ M. Gorbachev.http://www.voltairenet.org/article204208.html

Στὰ χαρτιὰ ἦταν ἕνα αἰσιόδοξο σχέδιο ποὺ προέβλεπε αὔξηση τῆς παγκόσμιας εὐημερίας, ἐλευθερία στὴν κίνηση κεφαλαίων καὶ ἀνθρώπων, κατάργηση συνόρων κλπ.
Ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία στὴν κίνηση κεφαλαίων σήμαινε ὅτι τὸ τραπεζικὸ καὶ χρηματιστηριακὸ κεφάλαιο ἔπαιρνε την πρωτοκαθεδρία ἐν σχέσει πρὸς τὸ βιομηχανικὸ καὶ ὅτι ὅλος ὁ κόσμος θὰ ἔπρεπε νὰ δεχθῇ τοὺς ὄρους ὑποταγῆς στὶς ΗΠΑ ὡς ὕπατου ρυθμιστὴ αὐτοῦ τοῦ συστήματος, περιλαμβανομένου τοῦ συνόλου τῆς Δύσης, ποὺ σε πραγματικοὺς ὄρους σήμαινε ὑποταγὴ τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Τὸ 2001, ἕνα μῆνα μετὰ τὴν ἐπίθεση στοὺς Δίδυμους Πύργους, ὁ Donald Rumsfeld ἀνέθεσε στὸν φίλο του, ναύαρχο Cebrowski νὰ ἐπανακαθορίσῃ τὴν ἀποστολὴ καὶ τὸν ρόλο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν ΗΠΑ καὶ νὰ ἐπαναχαράξῃ τὸν γεωπολιτικό χάρτη τοῦ κόσμου. Οἱ κύριες ἰδέες τοῦ ἐπανασχεδιασμοῦ ἦταν:
1. Ὁ κόσμος, παρὰ τὸν ὅρο "παγκοσμιοποίηση" ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ περιλαμβάνῃ ὅλους τοὺς λαοὺς καὶ κράτη, ὑποδιαιρεῖται σὲ δύο ζῶνες: τὴν ζώνη τῶν ἐθνικῶν κρατῶν ποὺ συμμετέχουν στὴν παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν ζώνη ἐκείνων ποὺ μένουν ἀπ'ἔξω. 
2. Ὁ νέος ρόλος τῶν ἀμερικανικῶν ἐνόπλων δυνάμεων δὲν ἦταν πλέον ἡ ὑπεράσπιση ἀρχῶν ἤ ἡ ἀποικιοκρατικὴ κλοπὴ πρώτων ὑλῶν ἀλλὰ  ἡ διατήρηση ἀνοιχτῶν τῶν ἐμπορικῶν ὁδῶν, οὕτως ὥστε οἱ μεγάλες πολυεθνικὲς νὰ ἔχουν ἐλεύθερη πρόσβαση σὲ πρῶτες ὗλες σὲ ἕναν κόσμο ὅπου ἡ βιομηχανικὴ παραγωγικὴ βάση εἶχε μετακινηθῇ στὴν Ἀνατολὴ.
3.Στὸ πλαίσιο αὐτὸ δημιουργήθηκε ἡ γεωπολιτικὴ ζώνη τῆς "Μείζονος Μέσης Ἀνατολῆς" ἡ ὁποία ἐπεκτείνεται ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν ὡς τὸ Μαρόκο μὲ ἐξαιρέσεις τὸ Ἰσραὴλ, τὴν Ἰορδανία καὶ τὸν Λίβανο.
Στὴν πραγματικότητα ὁ κόσμος διαιρέθηκε στὰ δύο, ἀντί νὰ γίνῃ ἕνα ἑνιαῖο παγκοσμιοποιημένο σύνολο μὲ δημοκρατία ἐλευθερία καὶ οἰκονομικὴ εὐμάρεια.

Τὸ τὶ σήμαινε νὰ εἶναι κανεὶς στὴν "ἐκτὸς ζώνη", τὸ εἶδε ἀλλὰ δὲν τὸ κατάλαβε ἡ κοινὴ γνώμη στοὺς πολέμους τῆς Ἀφρικῆς, Οὐγκάντα, Μπουρούντι, Ναμίμπια, κλπ ὅπου χάθηκαν ἕξι ἑκατομμύρια ζωὲς καὶ ἡ Δύση ἀρκέστηκε νὰ ἐκφράσῃ τὴν "συμπάθειὰ" της. Οἱ κυβερνήσεις ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ συμμορίες πολεμάρχων ποὺ τὸ κυριότερο μέλημά τους ἦταν νὰ ἐπιβλέψουν τὴν καταλήστευση τῶν πόρων τῶν χωρῶν τους, παρά νὰ θρέψουν τοὺς λαούς τους.

Ἀκολούθησαν οἱ πόλεμοιτοῦ Ἰράκ, καὶ τοῦ Ἀφγανιστὰν ἡ ἀνάδυση τῆς Αλ Κάϊντα οἰ ἐμφύλιοι στὴν Βόρεια Ἀφρικὴ καὶ τέλος ὁ πόλεμος στὴν μαρτυρικὴ Συρία, ὅπου τὸ σχέδιο ἄρχισε νὰ χαλᾶ, καθὼς ἡ Ρωσσία εἶχε ἀνακτήσει μέρος τῶν δυνάμεὼν της καὶ μαζύ μὲ τὴν Κίνα ἡ ὁποία κάλπασε αὐτὰ τὰ χρόνια ὀργάνωσαν τὴν περιοχὴ τῆς Εὐρασίας μέσῳ οἰκονομικῶν καὶ στρατιωτικῶν συμμαχιῶν ὡς ἀντίπαλο δέος  στὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων.Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ χάσῃ ἡ Δύση τὸν πόλεμο στὴν Συρία καὶ νὰ ἀναγκαστῇ σὲ προσωρινὴ ὑποχώρηση ἀφοῦ προηγουμένως ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἐκείνη ὑποδαύλισε καὶ συντήρησε τὸ ἐξτερμιστικὸ Ἰσλάμ μέσῳ χρηματοδότησης τοῦ Ἰσλαμικοῦ κράτους τὸ ὁποῖο διέπραξε ἐγκλήματα τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν φανταζόμουν ὅτι θὰ ζοῦσα νὰ τὰ δῶ καὶ πρόδωσε τοὺς Κούρδους.

Οἱ ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος θὰ δαπανήσουν δεκαετίας γιὰ νὰ καταγράψουν καὶ νὰ κατανοήσουν τὴν πολύπλοκη ἀκολουθία προσωρινῶν συμμαχιῶν, τακτικῆς στα πεδία τῶν μαχῶν, προπαγάνδας, ποὺ συνέβησαν με αστρονομική ταχύτητα καὶ τὸ πῶς οἱ Ρῶσσοι καὶ οἱ Ἰρανοὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Συριακοῦ στρατοῦ καὶ τὴν βοήθεια τῆς Χεζμπολά, κατάφεραν νὰ ἀναχαιτίσουν καὶ ἐν συνεχείᾳ νὰ νικήσουν τοὺς ἰσλαμιστὲς μισθοφόρους, τὰ Ἐμιράτα καὶ τὴν Σαουδικὴ Αραβία, Ἄγγλους, Γάλλους καὶ Αμερικανοὺς καὶ νὰ κρατήσουν τοὺς Ἰσραηλινοὺς μακριά ἀπὸ ἄμεση εὐρείας κλίμακας ἐμπλοκή, καὶ νὰ προσεταιριστοῦν τὴν Τουρκία τὸσο στὸ στρατιωτικὸ ὅσο καὶ στὸ διπλωματικὸ παιχνίδι.  

Βρισκόμαστε στὴν ἐποχὴ τοῦ μὴ γραμμικοῦ πολέμου, ποὺ ναὶ μὲν ἀποτελεῖ ἀξιοθαύμαστο διανοητικὸ ἐπίτευγμα, ἀλλὰ δὲν ἀφαιρεῖ τίποτε ἀπὸ τῆν φρίκη, τὴν παραφροσύνη καὶ τὴν δυστυχία του καὶ εἶναι τὸσο πρωτόγονος ὅσο καὶ στὰ βάθη τῆς ἱστορίας καὶ ἄς διεξάγεται μὲ τὰ πλέον προηγμένα τεχνολογικὰ μέσα. Ὁ φρικτὸς Ἄρης δὲν ἀλλάζει οὔτε ὄψη οὔτε γίνεται λιγότερο ἀδυσώπητος καὶ ἄγριος ντυμένος μὲ τὴν στολὴ παραλλαγῆς ἑνὸς μοντέρνου στρατηγοῦ, ἤ μαυροντυμένος μὲ τουρμπάνι στὴν καρότσα μιᾶς Toyota.  

Γιὰ μᾶς τὸ σημαντικότερο γεγονός αὐτῆς τῆς περιόδου  εἶναι ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς Τουρκίας οἰκονομικὰ τεχνολογικὰ καὶ στρατιωτικὰ  κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία ἑνὸς αὐταρχικοῦ καὶ διεφθαρμένου ἀλλὰ ἰκανότατου καθεστῶτος  ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὶς περιστάσεις καὶ ξετυλίγει μὲ μεγάλη ἐπιδεξιότητα μέχρι στιγμῆς τὸ σχέδιο τῆς ἀναβίωσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἔχοντας τὸ ἕνα πόδι στὴν συμμαχία τῆς Εὐρασίας καὶ τὸ ἄλλο στὸ ΝΑΤΟ καὶ βέβαια ἡ εἰσβολὴ τῶν μουσουλμάνων προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν στὴν χώρα μας μὲ ὅλες τὶς δυνητικὰ θανάσιμες συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες.

Παράλληλα, καὶ ὅταν τὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Ρωσσίας μέσῳ τῶν ὀλιγαρχῶν ἀπέτυχε μὲ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Vladimir Putin στὴν πρωθυπουργία καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν προεδρία τῆς χώρας του ξεκίνησε μία εὐρύτατη κίνηση περικύκλωσης καὶ οἰκονομικῆς ἐκμηδένισης τῆς Ρωσσίας, μὲ κάθε μέσον. Τὸ ΝΑΤΟ υἱοθέτησε μία ἐξαιρετικὰ ἐχθρικὴ στάση, χωρίς δικαιολογία κατὰ τῆν γνώμη μου, ποὺ παρὰ τὶς προφορικὲς διαβεβαιώσεις τῶν Ἀμερικανῶν πρὸς τὸν M. Gorbachev ἐπεκτάθηκε πρὸς ἀνατολὰς καὶ κατέληξε στὸ φασιστικὸ πραξικόπημα καὶ τὸν ἐμφύλιο στὴν Οὐκρανία ὑπό τὴν ἐπίβλεψη τῆς ἐπικίνδυνης κας Newland καὶ τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τῆς CIA Brennan καὶ μὲ τὴν ὑψηλὴ ἐπίβλεψη τῆς κας Κλίντον κατ' ἐντολὴ τοῦ βαθέος αμερικανικοῦ κράτους.

Ἡ   κατάληξη ἦταν ἡ προσάρτηση τῆς Κριμαίας ἀπὸ τὴν Ρωσσία καὶ τώρα ἡ προετοιμασία γιὰ ἕναν νέο γῦρο ἐμφυλίου στὴν Οὐκρανία.

Στὸν οἰκονομικὸ τομέα αὐτὲς τὶς δεκαετὶες κάλπασε ἡ Ἀνατολὴ ἐνῶ ἡ Δύση εἶχε τὴν ἐντύπωση ὅτι θὰ μποροῦσε νὰ καρπωθῇ μέσῳ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου καὶ τῶν χρηματιστηρίων καὶ βασιζόμενη στὴν στρατιωτικὴ της ὑπεροχὴ τὴν μερίδα τοὺ λέοντος τῶν κερδῶν καὶ νὰ συνεχίσῃ μὲ ἄλλη μορφὴ τὴν ἀποικιοκρατικὴ της πολιτικὴ. 
Ναὶ μὲν ὁ νεοφιλελευθερισμὸς εὐνόησε τὶς οἰκονομίες κλίμακας, καὶ τὴν προσωρινή ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου στὴν ἀρχὴ, ἀλλὰ ἐν συνεχείᾳ προέκυψαν σοβαρὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα κατέληξαν στὴν κρίση τοῦ 2008, μετὰ τοὺς προκαταρκτικοὺς σεισμοὺς τῆς νομισμτικῆς κρίσεως στὴν  Ρωσσία ἐπί Γέλτσιν καὶ τὴν χρηματοπιστωτικὴ κρίση τῶν οἰκονομιῶν τῆς ΝΑ Ἀσίας.

Ἡ κρίση ἦταν κρίση χρέους τῆς Δύσης ἡ ὁποία ἔπληξε καίρια τοὺς ἀδύναμους ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἡ Πορτογαλία, ἡ Ἰρλανδία καὶ ἡ Ἰταλία ποὺ μὲ σκωπτικὴ ἀλλαζονία ὀνομάστηκαν συλλογικά "Γουρούνια" ἀπὸ τοὺς πρίγκηπες τῆς ἐπιχειρούμενης δικτατορίας τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου.

Εἶχε ὅμως ἐνορχηστρωθῇ ἀπὸ τὴν τριανδρία Greenspan, Rubin, Summers, ὡς προφυλακῆς καὶ θεματοφυλακῆς τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, μέσῳ τῆς δραματικῆς ὑποτίμησης τοῦ δολλαρίου καὶ τοῦ χρυσοῦ μὲ παράλληλη παράνομη ὑποστήριξη παραγώγων οἰκιστικῶν δανείων ποὺ κανείς δὲν καταλάβαινε τὶ ἀντιπροσωπεύουν, ποὺ ὑπέσκαψε θανάσιμα τὴν  δυνατότητα τῆς ἀστικῆς τάξεως νὰ ἐπιβιώσῃ στὶς ΗΠΑ καὶ κατ'ἐπέκταση παντοῦ ὅπου ἡ παραγωγικὴ βἀση εἶχε ἀποσαθρωθῇ καὶ ὅλοι πίστεψαν ὅτι ἡ Δύση θὰ βασιζόταν σὲ ἀέναη ἐπέκταση τοῦ κρατικοῦ καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ χρέους καὶ στὴν οἰκονομία τῆς τεχνολογίας καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν ἐνῶ ἡ Ἀντολὴ θὰ ἔκανε τὴν "βρώμικη" δουλειά τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς καὶ θὰ πλήρωνε τὸ κόστος σὲ ὅρους μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος, παιδικῆς ἐργασίας κλπ πουλώντας φθηνὰ τὰ προϊόντα της καὶ τὶς πρῶτες ὗλες της γιὰ να καλοπερνοῦν οἱ Δυτικοὶ.
Θυμᾶστε τὴν πίεση ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς τράπεζες νὰ σᾶς πουλήσουν πιστωτικὲς κάρτες, δάνεια διακοπῶν καὶ τὰ τοιαῦτα;

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν στὸ ὄνομα τοῦ ὁράματος Friedman, μόνο ποὺ δὲν πραγματοποιήθηκε καμία από τὶς προβλέψεις του. Οὔτε οἰ ἀγορὲς αὐτορρυθμίστηκαν, οὔτε ἡ ὑπερβολικὴ συγκέντρωση κεφαλαίου ἀποτράπηκε μέσῳ ἀνταγωνισμοῦ, οὔτε ὁ ρυθμιστικὸς ρόλος τοῦ κράτους ὑλοποιήθηκε καὶ οἱ οἰκονομολόγοι προέβλεψαν, σωστά αὐτὴ τὴν φορὰ ὅτι μπαίναμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἡ μία "φούσκα"θὰ διαδέχεται τὴν ἄλλη.
Ἀντίθετα, ἀλώθηκε ἡ πολιτικὴ ἀπὸ τὸ χρηματοπιστωτικὸ κεφάλαιο, γιγαντώθηκαν τὰ μονοπώλια τὰ ὁποῖα πῆραν βέβαια ἄλλη μορφὴ προσαρμοζόμενα ταχύτατα στὶς νέες συνθῆκες καὶ διαφοροποιῶντας τὴν ἐπιχειρηματικῆ τους δραστηριότητα σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ  ἐπιβλήθηκε ἕνα καθεστὼς πολιτισμικῆς δικτατορίας μὲ ὅρους ὅπως "ξενόφοβος" καὶ "ὁμόφοβος" καὶ ἡ νοοτροπία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας, κάθε φορὰ ποὺ κατεδαφιζόταν κάτι προφανὲς, μία σταθερά τῆς φύσεως καὶ τῆς κοινωνίας καὶ ἀντικαθίστατο ἀπὸ κάτι ἐπικίνδυνο καὶ ἀποτρόπαιο  στὴν  Δύση ὅπως ὁ λεγόμενος "γάμος" μεταξύ ὁμοφυλοφίλων, καὶ τὸ δικαίωμα υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπὸ μέρους τους σὲ συνδυασμὸ μὲ κανόνες μεταναστευτικῆς πολιτικῆς ποὺ ἦταν μαχαίρι στὴν καρδιὰ τοῦ ἔθνους, ἀλλὰ ἐξυμνεῖτο ὡς ἐπίδειξη ἀνθρωπιστικῆς ἀνοχῆς τὴν στιγμὴ ποὺ καθηερινὰ πνιγόντουσαν ἄνθρωποι στὸ πέρασμα Μυτιλίνη Τουρκία καὶ στὴν Μεσόγειο γενικότερα. Ἔπρεπε νὰ ἀρχίσῃ ἡ τρομοκρατικὴ δράση τῶν ἰσλαμιστῶν στὴν Γαλλία τὸ Βέλγιο καὶ τὴν Γερμανία γιὰ νὰ ξεκινήσῃ κάποια συζήτηση γιὰ μετριασμὸ τῶν ροῶν, ἐνῶ παράλληλα τὸ καθεστὼς Ἐρντογάν πλούτιζε ἀπὸ τὴν δωροδοκία γιὰ νὰ ἀναχαιτίσῃ κάπως τὴν δράση τῶν λαθρεμπόρων τῆς ανθρώπινης ἀξιοπρέπειας, τὴν ὁποία μετέφρασε ἐπιδέξια σὲ ὄργανο πολιτικῆς.
Παράλληλα, ὁ πατριωτισμός μετονομάστηκε σὲ πατριδοκαπηλία καὶ φασισμό καὶ ὁ φασισμός ἀναδύθηκε ἀπὸ τὸν τὰφο τοῦ ΒΠΠ.  
Ἡ εἰρωνεία εἶναι ὅτι μέλη τῆς οἰκογενείας Rothschild ἄρχισαν νὰ ἀνησυχοῦν δημόσια γιὰ τὴν ἀνισότητα καὶ τὴν ἐκμηδένιση τῆς ἀστικῆς τάξεως καὶ νὰ κηρύσσουν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, φοβούμενα γενικευμένη ἐξέγερση.
Ὁ κος Soros ἀνέλαβε τὸν ρόλο ἐκτελεστὴ τοῦ σχεδίου τῆς πολιτισμικῆς δολοφονίας τῶν ἐθνῶν μέσῳ τοῦ ψευδοθεσμοῦ τῶν ΜΚΟ ἐνῶ ἄλλες ΜΚΟ ὑπὸ τῆν αἰγίδα σκοτεινῶν δυνάμεων διενεργοῦσαν κατασκοπεία ἐναντίον τῆς χώρας μας. Θά θυμᾶστε βέβαια τον κο Basil καὶ τὸν σύμβουλο του Γ. Παπανδρέου μὲ τὴν ΜΚΟ του, ἀμφότερους πράκτορες της CIA.
Ὁ Γ. Παπανδρέου καὶ οἱ περί αὐτὸν ἀνέλαβαν νὰ καταστήσουν τὴν χώρα δέσμια μὲ τὸ πρῶτο Μνημόνιο καὶ ἡ ἀκολουθήσασες  κυβερνήσεις Παπαδήμου καὶ  Σαμαρᾶ νὰ τὴν ἀλυσσοδέσουν πιὸ σφιχτά μὲ τὸ δεύτερο. Οὔτε κἄν ὁ ρόλος προτεκτοράτου δὲν μᾶς παραχωρήθηκε. Ἡ Ἑλλάδα μας ἔγινε ἁπλὰ κάτι ἀνάμεσα σὲ βιλαέτι καὶ τιμάριο μὲ ἐξαθλιωμένους πολίτες, τοὺς νέους νὰ δραπετεύουν ἄρον-ἄρον, χωρίς ἐθνικὴ κυριαρχία, ἐπικίνδυνη ἐξασθένηση τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων μὲ τὴν προπαγάνδα τοῦ "Εὐρωπαϊκοῦ Ἰδεώδους" τὴν στιγμὴ ποὺ ὅλες οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὴν μοῖρα τῆς χώρας λαμβάνονται μὲ ἀντιδημοκρατικὸ τρόπο σὲ ἕνα ἄτυπο ὄργανο ὅπως τὸ Eurogroup καὶ κάτι φληναφήματα περὶ "καινοτομίας"  καὶ "βιώσιμης ἀνάπτυξης" νὰ κυριαρχοῦν, ἐνῶ ὁ πατριωτισμός, ἡ ἀγάπη καὶ ἡ διάθεση γιὰ θυσίες γι' αὐτὸ τὸν τόπο νὰ ἐξοβελίζεται στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερο. Τὸ σχέδιο γιὰ τὸ τὶ ἐπεφύλασσε στὰ ἔθνη ἡ ἐπικράτηση τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ κεφαλαίου ἐφαρμόστηκε πιστά "στοῦ κασίδη τὸ κεφάλι" μὲ ἄπειρα λάθη ποὺ δὲν γνωρίζω ἄν ἦταν ἐσκεμμένα ἤ ὄχι, μὲ τὴν συνεργασία ντόπιων Ἐφιαλτῶν καὶ τὴν ἐγκληματικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ τῆς χώρας.
Ὁ Schaueble, ἡ Merkel, ὁ Deisselblum ὁ γελοῖος Sarkozi κλπ ἔγιναν τὰ φόβητρα τῶν Ἑλλήνων καὶ ξύπνησαν μνῆμες τῆς Κατοχῆς, χωρὶς ὅμως νὰ ὀργανωθῇ καὶ Ἀντίσταση. Ἡ ἀντίδραση ἦταν ἀσθενικὴ ἔως ἀνύπαρκτη καὶ σχεδὸν ὅλοι ἐκτόνωναν, καὶ ἐκτονώνουν τὴν ὅποια ἐνεργητικότητα διαθέτουν μὲ ἀναρτήσεις στὸ Διαδίκτυο καὶ δημιουργία κινήσεων μὲ βἀση πολιτικὰ μηνύματα καὶ τρόπους ὀργάνωσης ποῦ ἀνήκουν στὸ παρελθόν. Αὐτὸ εἶναι ἐν μέρει κατανοητό καθὼς ἀφ'ἑνός αὐτὴ ἡ ὁποία ἐπλήγη ἦταν ἡ αστικὴ τάξη ποὺ δὲν κινητοποιεῖται εὔκολα σὲ μαζικὲς διαδηλώσεις καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν ἔννομη τάξη καὶ ἀφ'ἑτέρου ἡ κοινωνία βρέθηκε μπροστά σὲ νέες μεθόδους προπαγάνδας μὲ τὴν χρήση τῶν λεγομένων " μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης" κλπ.
Δὲν μποροῦσε ὁ μέσος ἄνθρωπος οὔτε νὰ φανταστῇ τὸ μέγεθος τῶν ἀπειλῶν ποὺ οὔτε λίγο οὔτε πολύ ἤθελαν καὶ θέλουν τὴν ἐξαφάνιση τῆς ταυτότητὰς καὶ τοῦ πολιτισμοῦ του καὶ τὴν μετατροπὴ του σε ἕναν εὔπλαστο πολτὸ, οὔτε εἶχε τρόπο νὰ ἀντιδράσῃ.
Ἡ ἡγεσία γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση αυτοῦ τοῦ θανάσιμου κινδύνου ἀναζητεῖται ἀκόμη.    


Πρὶν τέσσερα περίπου χρόνια, ἀνέλαβε τῆν διακυβέρνηση τῆς χώρας τὸ ἐκτρωτικὸ μόρφωμα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καὶ ἄρχισε νὰ παίζεται ἡ τελευταία πράξη τοῦ δράματος τῆς χώρας ποὺ ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς φαίνεται ὅτι δὲν θὰ ἔχῃ καλὴ κατάληξη,
Μέσα σ'αυτὰ τὰ χρόνια κατάφερε τὰ ἑξῆς:
1. Νὰ καταργήσῃ τὴν δημοκρατία μετατρέποντας τὴν κορυφαία ἑτυμηγορία ἑνὸς δημοψηφίσματος στὸ ἀντίθετὸ της.
2. Νὰ ἐπισημοποιήσῃ τοὺς ἀναρχικοὺς ὡς πολιτικὸ της βραχίονα καὶ νὰ δώσῃ δικαιώματα σὲ δολοφόνους τρομοκράτες ποὺ καταργοῦν κάθε ἔννοια δικαίου.
3. Νὰ αλλοιώσῃ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας δεχόμενη παράνομους μετανάστες, ἐχθρικὰ διακείμενους πρὸς τοὺς γηγενεῖς.
4. Νὰ ὑποσκάψῃ ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ τὰ ἀποκαΐδια τῆς Παιδείας καὶ νὰ μετατρέψῃ μέσῳ κατάχρησης τῆς ἐννοίας τοῦ ἀσύλου τὰ ἀκαδημαϊκὰ ἱδρύματα σὲ λημέρια ἐμπόρων ναρκωτικῶν, λαθρεμπορίου καὶ ἐσωτερικῆς τρομοκρατίας μέσῳ  τῶν ὁμάδων κρούσης ποὺ πρόσκεινται σ'αυτὴν.
5. Νὰ δημιουργήσῃ ρῆγμα ἀνάμεσα σὲ Ἐκκλησία καὶ κράτος ὑπονομεύοντας τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη στὴν ὁποία ἀνήκει τὸ 90% τοῦ πληθυσμοῦ παντοειδῶς, δεχόμενη παραλλήλως τὴν δημιουργία μουσουλμανικοῦ Τεμένους, ἐνῶ γνωρίζει πολύ καλὰ ὅτι ἱστορικὰ τὸ Ἰσλὰμ εἶναι θανάσιμος ἐχθρὸς τοῦ  Ἐλληνισμοῦ ἄν καὶ ἴσως ὄχι χειρότερος ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους τῆς Τετάρτης Σταυροφορίας.
6. Νὰ προσυπογράψῃ τρίτο μνημόνιο μὲ ὅρους ποὺ γνωρίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ τηρηθοῦν χωρὶς τὴν ἐκμηδένιση τῶν γηγενῶν καὶ νὰ θριαμβολογῇ περὶ ἐξόδου ἀπὸ τὰ προηγούμενα μνημόνια τὸ περασμένο καλοκαίρι, χωρὶς νὰ ὑφίστανται οὔτε κατά διάνοια οἱ προϋποθέσεις γιὰ δανεισμό ἀπὸ τὶς ἀγορὲς.
7. Νὰ ἀπομυζήση ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τοὺς πόρους τῆς μεσαίας τάξης μὲ ὑπερφορολόγηση ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἀποδίδει τὰ ἀναμενόμενα ἀλλὰ αὐξάνει τὶς στρατιὲς τῶν ὀφειλετῶν, ἐνῶ μὲ τρόπο ποὺ θυμίζει "1983" νὰ καυχᾶται ὅτι δημιουργεῖ ὑπερπλεονάσματα τὰ ὁποῖα μοιράζει κατά κύριο λόγο στὴν ἐκλογικῆ της πελατεία, καὶ σὲ ἐκείνους τῶν ὁποίων ἔχει ἐξεγείρει τὴν δίκαιη ὀργὴ σὲ μία ὕστατη προσπάθεια ἐξευμενίσεως.
8. Νὰ αὐξησῃ κατακόρυφα τοὺς πλειστηριασμοὺς κατοικιῶν συμβάλλοντας στὴν πραγματοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς διὰ συμβολαίων παράδοσης τῆς Ἑλληνικῆς γῆς στοῦς ξένους. 
9. Νὰ προσπαθήσῃ νὰ καθυποτάξῃ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης.
10. Νὰ συνεχίσῃ τὴν παθητικὴ στάση ἀπεναντι στὴν Τουρκία καὶ νὰ βρίσκεται ἀπομονωμένη καὶ ἀπὸ τὶς δύο ὑπερδυνάμεις ὅσον ἀφορᾶ ὑποστήριξη στὸ ἐνδεχόμενο στρατιωτικῆς ἀπειλῆς ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας στὸν Ἐθνικὸ χῶρο καὶ ὑφαρπαγὴ τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τώρα ποὺ ἡ τελευταία βγῆκε νικήτρια στὴν Συρία καὶ ἀμέσως μετά τὸ τελικὸ ξεκαθάρισμα μὲ τοὺς Κούρδους θὰ στραφῇ πρὸς  ἐμᾶς. Ἔχει κανείς καμία ἀμφιβολία ὅτι καὶ οἱ δύο ὑπερδυνάμεις παζαρεύουν τὸ Αἰγαῖο ὡς ἀντάλλαγμα ἀπόσπασης τῆς Τουρκίας ἀπὸ μία ἀπὸ τὶς δύο συμμαχίες ποὺ ἀνήκει;
ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟ
11. ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΚΡΑΥΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Ὁ κόσμος ἀσχολεῖται μὲ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς γιὰ τὸ στὺλ καὶ ἡ μόνη ἐπιτρεπτὴ ἐνασχόληση τῶν ἀνδρῶν εἶναι ἡ μαγειρικὴ. Κουτσομπόλες ροκανίζουν ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο τοῦ λαοῦ στὴν τηλεόραση καὶ οἱ ψευδεῖς εἰδήσεις δίνουν καὶ παίρνουν μαζύ μὲ μερικοὺς "πάνσοφους" καὶ "περισπούδαστους" ποὺ διαιωνίζουν χιλιοειπωμένες "ἀναλύσεις", χωρὶς σχέδιο καὶ προτάσεις (καὶ δὲν ἐννοῶ τὸ διχίλιαρο γιὰ κάθε παιδί ποὺ θὰ σπεύσουν νὰ λάβουν οἱ Ρομὰ), χωρὶς ἐθνεγερτήριο ἐνθουσιασμό, χωρὶς ψυχὴ καὶ τσαγανό. Τελικὰ μοῦ φαίνεται πὼς οἱ πολιτικοὶ μας φοβοῦνται ὅταν δὲν ἀπεχθάνονται τὸν λαὸ τὸν ὁποῖο ἔχουν κληθῇ νὰ ὑπηρετήσουν,
Ἡ μόνη κατηγορία ποὺ προσαρμόζεται καὶ αὐξάνει τὴν  ἰσχὺ της εἶναι τὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα καὶ οἱ μπαχαλάκηδες τοῦ  ἐγκληματικοῦ συνοθυλεύματος τοῦ "Ρουβίκωνα" καὶ ἤδη ἔχουν ἐγκαθιδρυθῇ περιοχὲς ἀνύπαρκτης κρατικῆς ἐξουσίας ὅπως τὸ Μενίδι καὶ τὰ Ἑξάρχεια.

Οἱ ἐκλογὲς ποὺ ἔρχονται εἶναι  κρίσιμες. Μὴν φοβᾶστε νὰ δηλώσετε τὴν ἀγὰπη σας γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ ἔθνος, καὶ μὴν ἀφήνετε τοὺς δῆθεν "προοδευτικοὺς" νὰ σᾶς πάρουν τὸν ἀέρα, ἀλλὰ μὴν ἀφήσετε καὶ τοὺς φασίστες νὰ καπηλευτοῦν τὸν πατριωτισμό σας, οὔτε τοὺς χλιαροὺς νὰ σᾶς χειραγωγήσουν.
Ὑποστηρίξτε τὰ προφανῆ καὶ θεμελιώδη μὲ ἀποφασιστικότητα εὐπρέπεια καὶ θάρρος καὶ δὲν θα χάσετε. Ἀπαιτεῖστε ἐντιμότητα, δικαιοσύνη, ἰκανότητες εὐστροφία καὶ θάρρος ἀπ'αὐτοὺς ποὺ θὰ ἔλθουν νὰ ζητήσουν τὴν ψῆφο σας. Ἀπαιτεῖστε νὰ σᾶς ἀποδείξουν ὅτι εἶναι ἄξιοι νὰ σας διοικήσουν.
Ἄν δὲν τοὺς βρῆτε, θέστε σεῖς ὑποψηφιότητα.

Ὑπάρχει ὅμως κάτι παρήγορο σ'αύτὸ τὸν ζόφο.
Προέρχεται ἀπὸ δύο-τρεῖς πλευρὲς.
Πρῶτα-πρῶτα, εὐτυχῶς ἔχω τὶς δυνάμεις ἀκόμη νὰ κερδίζω τὸ ψωμί μου χωρὶς νὰ εἶμαι βάρος σὲ κανέναν, παρὰ τὴν ἐπιθμία τοῦ κου Τσακαλώτου νὰ ἐκλείψω. Τὸ ἴδιο καὶ ἡ Ἀντιγόνη μου καὶ μάλιστα στὸ πολλαπλάσιο.Ἡ οἰκογένειἀ μου θὰ μαζευτῇ ἀπόψε γιὰ νὰ ὑποδεχτῇ τὸν Καινούριο Χρόνο μαζὺ μὲ πολύτιμους φίλους καὶ γνωστοὺς. Τὰ ἐγγόνια μου ἀντράκια πιὰ μεγαλώνουν καὶ προοδεύουν, ὅπως καὶ οἱ γιοὶ μου καὶ ἡ κόρη μου, ἡ νύφη μου.
Μὲ τὸν καιρὸ μαθαίνω νὰ χαίρομαι τὸ "τώρα".
Κατόπιν, βλέπω ὅτι πράγματι τὸ ἐκκρεμές τῆς ἱστορίας ἔχει γυρίσει ἐδῶ καὶ καιρὸ ὅπως εἴχαμε γράψει πρὸ ἐτῶν καὶ σιγὰ-σιγὰ δημιουργεῖται ἕνας πυρήνας ἀντίδρασης στὴν λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀμερικὴ.
Τέλος,ἡ τεχνικὴ ἀνάλυση λέει ὅτι ὁ ἀρνητισμός στὴν Ἑλλάδα ἔχει φθάσει στὸ "μὴ περαιτέρω".
Ἐδῶ χωροῦν δύο λύσεις.
Κάτι ἤ κάποιος, θὰ λειτουργήσῃ ὡς καταλύτης καὶ θὰ ξαναβάλῃ μπροστὰ τὸ ἔθνος, δημιουργώντας ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀξίες, ἐντιμότητα, δικαιοσύνη καὶ μὲ ἀγώνα θὰ κατορθώσωμε νὰ ἐπιβιώσωμε ἤ θὰ γίνομε ὑποσημείωση στὰ βιβλία τῆς ἱστορίας τοῦ μέλλοντος.
Ἐλπίζω, ἀγωνίζομαι καὶ προσεύχομαι στὸν Χριστὸ ὅτι θὰ συμβῇ τὸ πρῶτο.
Εὔχομαι Καλή Χρονιὰ σὲ ὅλους σας. 


 


 

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018

17 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2018: ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΥΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΥΡΗ ΜΕΡΑ...

Η συζήτηση στην Βουλή των προηγουμένων ημερών κατέδειξε αυτό που ξέρομε όλοι εδώ και δεκαετίες.
Το έθνος δεν έχει την πολιτική ηγεσία που του αξίζει σε όλο το φάσμα των πολιτικών παρατάξεων.
Η κατάληξη είναι η σημερινή ημέρα εθνικού πένθους, όπου παρά την λαϊκή βούληση, χωρίς να εκτεθούν από τους πολιτικούς οι πραγματικοί λόγοι της εθνικής ήττας, δηλαδή η αποφασιστική δόλια και καταστρεπτική ανάμειξη των ξένων και οι πιέσεις που άσκησαν (με τι αντάλλαγμα άραγε;) , σε συνδυασμό με τον πολιτικό αμοραλισμό του μεταλλαγμένου πολιτικού μορφώματος το οποίο κρατάει τις τύχες μας στα ανάξια χέρια του.

Δανείζομαι από το διαδίκτυο δύο φράσεις: 

Τηλεγράφημα προς τον Πρωθυπουργό: 

"Θερμά Συγχαρητήρια.

Εφιάλτης "

και το άλλο: 

"Ντροπή μας erga omnes".

Παραπέμπω επίσης στο άρθρο του Analyst.gr του κου Βιλιάρδου για την ανάλυση που νομίζω ότι βρίσκεται στην καρδιά του ζητήματος που δεν είναι άλλο από τον νέο εθνικό διχασμό που αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά, ο οποίος σε συνδυασμό με την ψυχρή εκδικητικότητα της Γερμανίας και την κατάτμηση της Ελλάδας που είναι ταυτόχρονα απάντηση στην Εθνική Αντίσταση αλα Γιουγκοσλαβία, έξοδος στο Αιγαίο μέσω Βαλκανίων και βέβαια εξυπηρέτηση των οικονομικών της συμφερόντων, είναι θανατηφόρος.


Θρηνήσομεν, θρηνήσομεν, θρηνήσομεν, όπως λένε κάποιοι.
Αλλά μετά θα πρέπει επιτέλους να οργανωθεί πατριωτική αντίσταση απέναντι σ'αυτή την λαίλαπα που κοντεύει να μας αφανίσει. Εσωτερική και εξωτερική.