Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διατὶ Ζάλευκος ὁ Λοκρός (μέρος Β')

Ἐκ τοῦ νομικοῦ ἔργου τοῦ Ζαλεύκου ἐπέζησεν μόνον τὸ παρατιθέμενον προοίμιον καὶ αἱ ἀρχαὶ δικαίου αἱ ὁποῖαι περιγράφονται τόσον εἰς τὸν Διόδωρον ὅσον καὶ εἰς τὸν Στοβαῖον.
Ὁ λεγόμενος Δωρικὸς κώδιξ εἶναι ἡ πρώτη γραπτὴ ἀποτύπωσις νόμων εἰς τὸν Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν, καὶ κατὰ τὰ παραδιδόμενα ὁ Ζάλευκος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος πρῶτος παρέδωσεν γραπτοὺς νόμους.
Ἴσως νὰ μὴ εἶναι τὸ ἱστορικὸν πρόσωπον ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἐπραγματοποίησεν αὐτὸ τὸ βῆμα τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλὰ μετὰ βεβαιότητος ἡ ἀρχαιολογικὴ ἔρευνα τοποθετεῖ τὰς πρώτας νομικῆς φύσεως Ἐλληνικὰς ἐπιγραφὰς περὶ τὰ μέσα του 7ου π.Χ αἰῶνος. 
Το προοίμιον τοῦ Ζαλεύκου δεσμεύει τὸν δικαστὴν νὰ δικάζῃ ὄχι κατὰ τὸ δοκοῦν ἀλλὰ συμφώνως πρὸς τἀ ἀναγραφόμενα, θέτει ὡς προϋπόθεσιν λειτουργίας τῆς δικαιοσύνης τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν φιλαλληλίαν μεταξὺ τῶν πολιτῶν, θεωρεῖ ὅτι οὐδεμία διαφορὰ δὲν εἶναι μόνιμος καὶ ἀνεπίλυτος καὶ πηγὴ μονίμου ἔχθρας μεταξὺ τῶν πολιτῶν ἀλλ' ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἀπὸ κοινοῦ ἀνευρέσεως λύσεως μεταξὺ τῶν διαδίκων.
Οἱ ἄρχοντες πρέπει νὰ εἶναι προσηνεῖς καὶ ταπεινοὶ.
Ἡ ἀπαρχὴ τῆς προδοσίας εἶναι τὸ νὰ θαυμάζῃ καὶ νὰ ἀγαπᾶ κανεὶς  ἄλλην πόλιν (χώραν, κράτος), περισσότερον ἀπὸ τὴν δικὴν του καὶ οἱ θεοὶ θὰ ἐπιφέρουν τὴν δικαὶαν τιμωρίαν εἰς ὲκεῖνον ὁ ὁποῖος θἀ τὸ πράξῃ (σ.σ διἀ τῆς ἀπωλείας τῆς πατρίδος καὶ τῆς ὑποδουλώσεως). Τίποτε δὲν εἶναι πιο φιλόξενον ἀπὸ τὴν πατρίδα καὶ ἡ ἀπώλειὰ της ἐπιφέρει τὸ δεινὸν τῆς ξενητιᾶς.
Αἱ ἀρχαὶ αὐταὶ ἀφήνουν ἀδιαφόρους τοὺς σημερινούς πολιτικοὺς μας ἡγέτας, οἱ ὁποῖοι ἀδυνατοῦν νὰ ὁμονοήσουν ἀκόμη καὶ τἠν στιγμὴν τῆς καταρρεύσεως διὰ τὴν ὁποίαν εἶναι ἐν μέρει ὐπεύθυνοι καὶ συμπεριφέρονται μὲ ἀνάρμοστον οἴησιν καὶ οὐδὲν ἐκ τῶν παραγγελλομένων ὑπὸ τοῦ Ζαλεύκου πράττουν.
Ἄλλοι ὅμως, ὅπως ὁ ἐκ τῶν πατέρων τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἔθνους John Adams εἶχον τὰς ἀρχὰς αὐτὰς πρὸ ὀφθαλμῶν κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ Ἀμερικανικοῦ Συντάγματος.

Εἰς τὸ τρίτον μέρος τῆς ἀναρτήσεως παρατίθεται τὀ κεφάλαιον τοῦ βιβλίου του
"In defence of the American Constitution" , τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τὸν Ζάλευκον τὸν Λοκρὸν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου