Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Ἐν ἀρχῇ.....

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν καιρὸν σκεπτόμουν νὰ δημιουργήσω ἕνα ἱστολόγιον.

Δύο δυνάμεις ἀντωθοῦν ἡ μία τὴν ἄλλην.

Ἡ μία μὲ παροτρύνει καὶ ἡ ἄλλη μὲ ἀποτρέπει.

Ἡ μία εἶναι ἡ δύναμις τῆς  μηδενιστικῆς ἀδρανείας, ἡ ὁποία πηγάζει ἀπὸ τὴν θλιβερὰν κατάστασιν τῆς πατρίδος εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς ἡ ὁποία λέγει:
"_Ἔλα καϋμένε.
_Ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ θὰ πῆς τὴν γνώμη σου.
_Ποιὸς θὰ τὴν διαβάσῃ καὶ στὸ κάτω-κάτω τὶ θὰ ἀλλάξῃ;"

Ἡ ἄλλη φωνὴ λεγει:

" _Ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ προσπαθῇ ὅταν κλείσῃ τὰ μάτια του.

_Τὸ μεγαλεῖο τοῦ Διαδικτύου, γιὰ ὅσο χρόνο εἶναι ἀκόμη ἐλεύθερο, εἶναι ὅτι ἀποτελῇ ἕνα μεγάλο ἀρχεῖο μὲ τὶς μεγάλες καὶ μικρὲς ἱστορίες ὅλων οσοι συμμετέχουν.

_Εἶναι  ἕνα ἀποθετήριον γνώσεων καὶ ἐμπειριῶν.

 _Ναὶ μὲν δὲν διαθέτεις ἐπιρροήν καὶ ἰσχύν διὰ νὰ ἀλλάξῃς τὰ πράγματα ἀλλὰ μπορεῖς νὰ καταθέσῃς τὴν ἄποψιν σου.

_Τὴν ἄποψιν ἑνὸς μικροῦ κόκκου κοινωνικῆς ἄμμου.

_Ποῦ ξέρεις;

_Μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ κρίσιμος κόκκος, ὁ ὁποῖος θὰ θέσῃ εἰς κίνησιν τὸν ἤδη ἀσταθῆ ἀμμόλοφον τοῦ τραγικοῦ ἑλληνικοῦ γίγνεσθαι πρὸς τὴν κατεύθυνσιν τῆς ἀναγεννήσεως, καὶ τῆς καθάρσεως.

_.....δι' ἐλέου καὶ φόβου περας τῶν τοιούτων παθημάτων θέτων, κατὰ παράφρασιν τοῦ Σταγειρίτου.

_Όχι βέβαια διότι εγώ θα προκαλέσω φόβον, ἀστεῖον πράγμα, ἀλλὰ διότι τὸ μέγεθος τῆς κατολισθήσεως θὰ εἶναι μέγα καὶ καταστρεπτικὸν, αλλὰ καὶ καθαρτήριον συνάμα.


_Ὁμαλὴν ἔξοδον ἀπὸ αὐτὴν τὴν γέεναν, τὸν βορβορώδη τόπον τῆς σήψεως νεκρῶν ἰδεῶν καὶ τρόπων ἐγώ δὲν βλέπω.


_Ἄν ὄχι, θὰ παραμείνῃ ὡς μνημεῖον, ὡς πληροφορία διὰ τοὺς μελετητὰς τοῦ μέλλοντος, διὰ τὰ συναισθήματα, τὰς σκέψεις, τὰς ἐνεργείας μιᾶς συντροφιᾶς πολιτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν των τὸν καιρὸν τῆς μεγάλης κρίσεως καὶ τῆς ἐπακολουθησάσης δουλείας. Μαρτυρία τῶν καιρῶν ὅπου ἡ Ἑλλὰς κατέστη δι' ἀκόμη μίαν φορὰν πειραματόζωον πολιτικῶν, οἰκονομικῶν καὶ ἀκόμη καὶ στρατιωτικῶν συμφερόντων, ἐν μέρει ἐξ ἰδίας εὐθύνης καὶ έν μέρει ὠθηθείσα ἐπιδεξίως ἔξωθεν.
Τὸ πείραμα τὴν φορὰν αὐτὴν συνίσταται εἰς τὴν δυνατὸτητα ἕνα συγκρότημα τραπεζῶν νὰ ἀποκτήσῃ τὴν ἰδιοκτησίαν μιᾶς χώρας καὶ νὰ τὴν διαχειρισθῇ ὡς μίαν ἐκ τῶν θυγατρικῶν της, μέσῳ φαλκιδευμένων ἐκλογῶν καὶ δοτῶν πολιτικῶν ἐκπροσώπων.

_Θὰ εἶναι ἡ περιγραφὴ τῶν συνεπειῶν διὰ τοὺς πολλούς καὶ ἀνωνύμους, τῶν ἀποφάσεων καὶ τῶν ἐνεργειῶν τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν, ἡμεδαπῶν καὶ ἀλλοδαπῶν".

   
Τελικῶς, ἐπικρατεῖ ἡ ὤθησις πρὸς δημοσίαν ἔκφρασιν σκέψεων καὶ ἀπόψεων γύρω ἀπὸ θέματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὴν πατρίδα μας, τὸν πολιτισμὸν, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν οἰκονομίαν της, ἀπὸ τὴν ὀπτικὴν γωνίαν ἑνὸς ἐνεργοῦ πολίτου τῆς τρίτης ἡλικίας, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ ἀγωνίαν τὰ τεκταινόμενα ὑφίσταται τὰς συνεπείας μιᾶς ἀνικάνου ἄν ὄχι αὐτόχρημα προδοτικῆς πολιτικῆς καὶ προσπαθεῖ νὰ διαπεράσῃ τὸν ζόφον τῆς ὁλοκληρωτικῆς διαλύσεως τοῦ πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ μας ἱστοῦ καὶ νὰ ὁραματισθῇ τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος μετὰ τὴν κατάρρευσιν τοῦ τρέχοντος ἐκτρώματος τὸ ὁποῖον ἀποκαλοῦμεν πολιτικὸν καὶ κοινωνικὸν σύστημα τῆς μεταπολιτεύσεως.

Τὸ περιεχόμενον αὐτοῦ τοῦ ἱστολογίου ἄρα, θὰ περιέχῃ ἀναρτήσεις μὲ τὴν προσωπικὴν μου γνώμην καὶ προβληματισμὸν,  ἀλλὰ καὶ ἀναρτήσεις γνωστῶν καὶ φίλων τοὺς ὁποίους θὰ προσκαλέσω νὰ μὲ τιμήσουν μὲ τὸν προσωπικὸν τους χρόνον καὶ πνευματικὸν τους μόχθον.

Τὰ ἀναγραφόμενα θὰ ἀποτελοῦν:

1. Σχολιασμὸν τῆς ἐπικαιρότητος ἀπὸ ἐντύπους καὶ ἠλεκτρονικὰς πηγὰς εἰς μίαν προσπάθειαν   ἀποκρυσταλλώσεως ἰδεῶν καὶ τρόπων δράσεως διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως εἰς πνεῦμα ἀλληλλεγγύης καὶ ἀνθρωπισμοῦ

2. Ἀναδρομὴν εὶς τὴν ἱστορικὴν πορείαν τοῦ ἔθνους καὶ τὰς πιθανὰς ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμητὰς δυνατότητας δια τὸ μέλλον

3. Θέματα γλώσσης, ἐπιστημῶν, τέχνης καὶ πολιτισμοῦ

4. Θέματα παιδείας

5.  Θέματα ὑγείας, σωματικῆς τε καὶ ψυχικῆς

6. Θέματα ἁμύνης καὶ γεωπολιτικῆς, ἰδιαιτέρως τὰ ἀφορῶντα τὸν ἐθνικὸν μας χῶρον

7. Διάφορα θέματα, σοβαρὰ καὶ εὐτράπελα

Ἄν ἐπιθυμῆτε νὰ συμμετάσχετε εἶσθε εὐπρόσδεκτοι, ἐφ'ὅσον εἶσθε ἄνθρωποι καλῶν προθέσεων, βλέπετε εἰς τοὺς συνανθρώπους σας ἀδελφοὺς, ἴσους ἀπέναντι τοῦ θεϊκοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου νόμου, μὲ τὰ αὐτὰ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις καὶ διαθέτετε ἐλεύθερον πνεῦμα.
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ διατηρήσω τὸ δικαίωμα τῆς τελικῆς κρίσεως διὰ τὴν ἀνάρτησιν τῆς συμβολῆς σας. 


 

6 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συγχαρητήρια, αξιότιμε συνάνθρωπε για την όαση αυτή που προσφέρεις.
  Όαση σκέψεων που μας θυμίζει ότι δεν πέθανε ακόμα η λογική παρόλη την προσπάθεια που κάνουν. Έτσι είναι η κατάσταση που ζούμε όπως την περιγράφεις. Τα περισσότερα γίνονται βάσει σχεδίου παρά ανικανότητας, σχεδίου υποδούλωσης των λαων και αρπαγής του φυσικού πλούτου που κατέχουν.
  Ευχαριστούμε επίσης για το πολυτονικό που έχει απίστευτη ομορφιά αλλά και χρηστική αξία. Θυμάμαι μικρός να έχω μάθει στο δημοτικό να γράφω έτσι και ξαφνικά σε μία μέρα χωρίς εξήγηση καμμία, να περνάω στο μονοτονικό. Ήταν θέμα χρόνου να ξεχάσω...
  Αντίσταση κάνει όποιος χρησιμοποιεί αυτή τη μορφή γραφής. Ελπίζω να βρεθούν συναγωνιστές να σε πλαισιώσουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πὼ, πὼ. Εἶμαι ἕνας ἀπαράδεκτος οἰκοδεσπότης.
  Σᾶς ἔχω αφήσει μόνους καὶ μόνες τόσες ἡμέρες γιατὶ δὲν πήγαινε τὸ μυαλὸ μου ὅτι τὰ σχόλιὰ σας βρίσκονται ἐδῶ στὴν ἀρχὴ.
  Θὰ μοῦ πῆτε καὶ τὰ μάτια σου ποῦ τὰ ἔχεις;
  Ἑξῆντα τέσσερα εἶναι αὐτὰ καὶ εἶμαι καὶ καινούριος.
  Στὰ γραφόμενἀ σας φίλτατε Ἀπόστολε δὲν ἔχω παρὰ τὶς ταπεινὲς μου εὐχαριστίες.

  Κα kathi, σᾶς τὸ ἔχω ξαναπῆ. Σᾶς παρακαλῶ γράψτε κάτι.
  Γνωρίζετε τον Ἰουλιανὸ ἀπὸ τὸ capital;
  Εἶναι ἕνας ἀξιόλογος συγγραφέας.
  Γιατὶ δὲν τοῦ στέλνετε μερικὰ γραπτὰ σας.
  Τὸ σχόλιο παραδείγματος χάριν τὸ ὁποῖο μοῦ κάνατε τὴν τιμὴ νἀ ἀναρτήσετε εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου ἐξαιρετικὸ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή